استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – حفاظت رله ای 2

3. حفاظت خط
3.1 مقدمه حفاظت خط
3.2 انواع خطاها
3.2.1 خطاهای دائمی
3.2.2. خطاهای گذرا و نیمه گذرا
3.3 حفاظت خطوط 132 کیلوولت
3.4 حفاظت دیستانس
3.4.1 مقدمه
3.4.2 اساس عملکرد
3.4.3 نسبت امپدانس منبع
3.4.4 خطاهای نزدیک
3.4.5 انواع خطاها و نحوه اندازه گیری دیستانس به طور ساده
3.4.6 رله های سوئیچ و نان سوئیچ
3.4.7 انواع مشخصه ها
3.4.8  واحدهای اضافی دیستانس
3.4.8.1 واحد سد کننده عملکرد دیستانس در مقابل نوسانات قدرت
3.4.8.2 واحد سد کننده رله دیستانس در مقابل عملکرد حفاظت مدار ترانس ولتاژ
3.4.8.3 واحد جبران کننده امپدانس صفر
3.4.8.4 واحد تشخیص خطا بعد از باز بست دستی
3.4.9 تنظیمات دستی
3.4.10 هم زمانی قطع کلید های دو سر خط توسط دیستانس
3.4.10.1 طرح توسعه زون اول
3.4.10.2 طرح تسریع قطع با انتقال فرمان قطع
3.4.10.3 طرح سیستم حفاظتی سد شده
3.5 رله وصل مجدد
3.5.1 وصل مجدد تک مرحله ای
3.5.2 وصل مجدد چند مرحله ای
3.5.3 زمان انتظار رله وصل مجدد
3.5.4 زمان بازگشت رله وصل مجدد به حالت عادی
3.5.5 وصل مجدد تک فاز یا سه فاز
3.5.6 سیکرونیزاسیون
3.5.7 قفل شدن رله رکلوزر
3.6 حفاظت پیشنهادی بریا خطوط 132 کیلوولت
3.6.1 حفاظت دیستانس
3.6.2 حفاظت نبود ولتاژ
3.7 حفاظت پشتیبان خطوط 132 کیلوولت
3.8 حفاظت خطوط (33) 20 کیلوولت
3.8.1 مقدمه
3.8.2 حفاظت های پیشنهادی
3.8.2.1 رله های اضافه جریان
3.8.2.2 حفاظت حساس زمین
3.8.2.3 واحد وصل مجدد اتوماتیک


دریافت نسخه کامل با فرمت pdf