استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی–حفاظت رله ای1


1.1 مقدمه
1.2 خطاها و شرایط غیر عادی
1.2.1 شرایط غیر عادی
1.2.2 خطاها
1.3 اجزا و ملزومات سیستم های حفاظتی
1.4 خصوصیات کیفی و معیارهای ارزیابی سیستم های حفاظتی
1.4.1 سرعت
1.4.2 حساسیت و پایداری
1.4.3 انتخاب مناسب ناحیه معیوب
1.4.4 قابلیت اطمینان سیستم حفاظتی
1.5 مرزهای حفاظتی
قسمت دوم: حفاظت ترانسفورماتور
2.1 مقدمه و کلیات
2.2 خطاها
2.2.1 تقسیم بندی انواع خطاها
2.2.2 آمار خطاها
2.2.2.1 خطاهای سیم پیچی
2.2.2.2 خطاهای تپ چنجر
2.2.2.3 خطا های بوشینگ
2.2.2.4 خطاهای ناشی از ترمینال ها
2.2.2.5 خطاهای ناشی از هسته
2.2.2.6 اشکالات متفرقه
2.3 بررسی دامنه خطاها
2.3.1 خطاهای زمین
2.3.1.1 خطای زمین ترانس با اتصال مثلث به ستاره
2.3.1.2 خطای زمین ترانس با اتصال ستاره به مثلث
2.3.2 خطاهای حلقه به حلقه
2.3.3 توزیع جریان خطا در سیم  پیچ های ترانسفورماتور
2.3.3.1 توزیع جریان خطا در ترانس با اتصال مثلث به ستاره
2.3.3.2 توزیع جریان خطا در ترانس با اتصال ستاره به مثلث
2.4 شرایط غیرعادی بهره برداری
2.4.1 جریان هجومی مقناطیس گر
2.4.2 اضافه بار
2.5 حفاظت های انتخابی برای ترانسفورماتورهای 132 کیلوولتی توزیع
2.5.1 رله دیفرانسیل
2.5.1.1 اصول کار
2.5.1.2 چگونگی تعیین تنظیمات رله دیفرانسیل
2.5.1.3 پایدار کردن رله دیفرانسیل در مقابل جریان هجومی مغناطیس گر
2.5.2 رله دیفرانسیلی زمین
2.5.3 رله های اضافه جریان
2.5.4 فیوز
2.5.5 رله های ولتاژی
2.5.5.1 رله کاهش و افزایش ولتاژ
2.5.5.2 رله افزایش فلو
2.5.5.3 رله جابجایی نقطه صفر
2.5.5.4 رله کاهش امپدانس
2.5.6 حفاظت های مکانیکی و حرارتی ترانسفورماتور
2.5.6.1 رله بوخهلتس
2.5.6.2 سوپاپ کاهش فشار
2.5.6.3 حفاظت های حرارتی
2.5.6.3.1 رله حرارتی دمای روغن
2.5.6.3.2 رله حرارتی دمای سیم پیچی
2.5.7 حفاظت های ترانس زمین و کمکی
2.6  دیاگرام حفاظتی استاندارد برای ترانسفورماتورهای توزیع 132 کیلوولتی


دریافت نسخه کامل با فرمت pdf