استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی - دیاگرام های تک خطی و شینه بند


1- مقدمه
نقشه های تک خطی، آرایش تجهیزات و نحوه شینه بندی و اتصالات مربوطه را در سطوح ولتاژی مختلف یک پست در مدارات اولیه و بصورت تک فاز ارائه می نماید.
برای استاندارد نمودن دیاگرام های تک خطی می باید نوع شینه بندی در سطوح ولتاژ مختلف، ظرفیت پست و تعداد ترانس ها، تعداد ورودی و خروجی ها در سطوح مختلف ولتاژی و نحوه زمین نمودن نوترال و تامین مصارف داخلی چگونه توسعه در آینده، محدودیت های موجود در انتخاب زمین و طبیعتا استقرار تجهیزات نیاز به بانک خازنی و حاکم بر کلیه موارد فوق جنبه های اقتصادی امر به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.
2- ضرفیت و تعداد ترانسفورماتورهای قدرت
مطالعه پست های 132 کیلوولتی کشور نشان می دهد که در بین 162 پست 132 کیلوولت 57 عدد از پست ها «35 درصد» دارای ترانس های با ظرفیت 12.5، 15، 16 مگاولت آمپری می باشد، 91  عدد از پست ها «بیش از 55 درصد» دارای ترانس های 25 ، 27، 30 مگاولت آمپری بوده و کمتر از ده درصد از پست های دارای ترانس با ظرفیت بیش از 30 مگاولت آمپر «معمولا 40 مگاولت آمپر» می باشند و دو مورد نیز ترانس با ظرفیت 20 مگاولت آمپر وجود دارد.
این آمار و ظرفیت های تولید ایران ترانسفو، استاندارد ظرفیت 15 و 30 مگاولت آمپر را برای ترانس توجیه می نماید.
ضمنا برای مصاف بالای پروژه های 33 کیلوولتی استفاده از ظرفیت 40 مگاولت آمپری نیز مجاز می باشد.....

دریافت نسخه کامل با فرمت pdf