استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – استقرار فیزیکی تجهیزات پست


مقدمه
1. نصب تجهیزات و رعایت فواصل مجاز
2. نصب ترانسفورماتور
3. هادی ها
4. کانال های کابل
5. روشنایی
6. جاده های دسترسی
7. محل استقرار ساختمان ها
8. سیستم حفاظت در مقابل صاعقه
9. بیش بینی جهت توسعه آتی
10. ملاحظاتی در مورد نقشه های لی اوت (پلان و سکشن)
پیوست الف) فهرست و اصل نقشه های لی اوتدریافت نسخه کامل با فرمت pdf