استاندارد پست های (34) 20/132 کیلوولت معمولی - نقشه های الکتریکی

شامل نقشه و جدول

 

دریافت فایل pdf