استاندارد شینه افزار – پست های 63 و 132 کیلوولت


مشخصات فنی شینه افزار
1- توضیح
شینه افزار شامل قطعات و اتصالات مربوط به شینه های بصورت آویز و یا به صورت صلب. ملحقات و اتصالات آنها می باشد. کار طراحی و ساخت آزمایشات کارخانه ای تجهیزات شینه افزار در محدوده کار پیمانکار می باشد. محل و نوع اتصالات و ملحقات این بخش از روی نقشه های جانمایی مشخص می باشند و بطور کلی شامل اقلام زیر می باشد.
1. شینه هیا سیمی و لوله ای
2. مقره های اتکایی و زنجیره ای
3. اتصالات
4. یراق آلات
5. ترمینال های تجهیزات فشار قوی
6. سیم محافظ هوایی
2- تعاریف و مفاهیم لغات
تعاریف و مفاهیم لغات بکار گرفته شده در این استاندارد بر طبق آخرین چاپ استانداردهای آی ای سی 50 و آی ای ای ای – 100 و یا انسی شماره سی 100-42 خواهد بود.
3- استانداردهای معتبر
دستورات و مفاهیم کلی ذکر شده در این بخش می بایست منطبق بر آخرین چاپ نشریات استانداردهای آی ای سی – بی اس – انسی – دین – نما و آ-اس- تی – ام باشد که در بین آنها استاندارد آی – ای – سی در اولویت قرار دارد.
4- طراحی
4-1 کلیات
پیمانکار بطور کلی مسئول تطبیق کلیه اقلام ذکر شده در این بخش با سایر بخش ها مرتبط در حد تکافو و نیازهای پروژه بطور کامل می باشد محل استقرار تجهیزات مرتبط از روی نقشه های جا نمایی و مقاطع پست مشخص می باشد.
4-2 اصول طراحی
4-2-1 هادی ها
الف – هادی های سیمی می بایستی از جنس آلیاژهای مناسب آلومینوم ار نوع رشته ای بوده (AAAC) یا (AASC) و یا از جنس آلومینیوم بوده برطبق تعاریف استاندارد آی – ای – سی 208 ساخته شده باشند.
ب – لوله های آلومینیومی می بایست از جنس آلیاژهای مناسب آلومینیومی طبق تعاریف عنوان شده در آی ای سی 114 باشد.
ج – ارتباطات بین تجهیزات بایستی از نوع هادی های رشته ای AASC و یا لوله طب آلومینیمی باشد.
4-2-2 شینه های طب
الف – شینه های طب بایستی دارای چنان اندازه ای باشند که بتوانند در صورت اعمال بار مرده افتی ...


دریافت نسخه کامل با فرمت pdf