استاندارد پست های فوق توزیع (33) 20/132 کیلوولت معمولی


1- مقدمه

1-1 استاندارد پست های فوق توزیع آیین

1-2 پروژه استاندارد و ساختمان مجموعه دستورالعمل ها، آمار و مشخصات فنی

2 –طبقه بندی شرایط آب و هوایی محیطی

2-1 مقدمه

2-2 کلاسه بندی ارتفاع از سطح دریا

2-3 کلاسه بندی حداکثر درجه حرارت محیط

2-4 کلاسه بندی حداقل درجه حرارت محیط

2-5 کلاسه بندی حداکثر دمای متوسط روزانه

2-6 کلاسه بندی رطوبت

2-7 کلاسه بندی سرعت باد

2-8 کلاسه بندی شدت زلزله

2-9 کلاسه بندی صخامت یخ

2-10 کلاسه بندی میزان آلودگی

2-11 تعداد روزهای رعد و برق

3. جمعبندی آمار پست های فوق توزیع (33) 20/132 کیلوولت

3-1 مقدمه

3-2 مشخصات عمومی پست های موجود

3-3 مشخصات فنی تجهیزات

4- جمع بندی نقطه نظرات کارفرما در مورد پستهای فوق توزیع (33) 20/133 کیلوولت

5- مبانی طراحی و استاندارد مشخصات عمومی پست

5-1 مقدمه

5-2 انتخاب محل و زمین پست

5-3 انواع پست

5-4 ظرفیت پست و تعداد فیدرهای ترانس

5-5 تعداد و نوع فیدرهای ورودی و خروجی

5-6 شینه بندی و زمین کردن نوترال

5-7 لی اوت پست و نخوه استقرار تجهیزات

5-8 ظرفیت جریانی فیدرها، تجهیزات و باس بارها

5-9 سطح اتصال کوتاه

5-10 سیستم های جبران توان راکتیو

6- نشانه ها و شماره های بکار گرفته شده در نقشه های Layautزمین تک خطی، حفاظت و اندازه گیری

7- مشخصات اصلی تجهیزات

7-1 مقدمه

7-2 طرح استقرار فیزیکی تجهیزات

7-3 سوئیچگیر (33) 20 کیلوولت و نحوه آرایش تابلوها

7-4 کلیدهای 132 کیلوولتی

7-5 سکسیونرها و سوییچهای زمین 132 کیلوولت

7-6 ترانسفورماتورهای جریان

7-7 ترنسفورماتورهای ولتاژ

7-8 مقره های اتکایی و بشقابی

7-9 هادی های لوله ای و رشته ای در پست

7-10 کابل ها

7-11 سیستم های فشار ضعیف و متناوب و مستقیم

7-12 هماهنگی عایقی و برقگیر های فشار قوی

7-13 سیستم های زمین و برنامه کامپیوتری محاسبه شبکه زمین

7-14 سیستم حفاظت، کنترل و اندازه گیری

7-15 تله خط

7-16 سیستم های مخابراتی کنترل از راه دور

7-17 سیستم های جبران توان راکتیو

7-18 استراکچرها در پروژه استاندارد پستهای 132 کیلوولت

7-19 کارهای ساختمانی و تاسیساتی

7-20 ترانسفورماتورهای قدرت، زمین و کمکی

 

دریافت نسخه کامل با فرمت pdf