استاندارد پست های فوق توزیع (33) 20/132 کیلوولت معمولیمقدمه
1. انواع سل ها
2. واکنش شیمیایی سلهای سرب اسیدی
3. واکنش شیمیایی در سل های قلیایی نیکل – کادمیم
4. دستورالعمل تعیین اندازه باطری های سرب اسیدی بزرگ: محدوده
5. تعاریف
6. فهرست مراجع
7. تعریف انواع بار
ملاحظات کلی
طبقه بندی بار
دیاگرام سیکل کاری
8. انتخاب سل
طراحی سلول
9. تعیین ظرفیت باطری
تعداد سلول ها
ملاحظات اضافی
اندازه سلول
ورق محاسبات اندازه سلول
10. ضمیمه – حل نمونه
فهرست مراجع

 

دریافت فایل با فرمت pdf