استاندارد برقگیرهای اکسید فلز برای سیستم های با ولتاژ نامی 36، 66 و 132 کیلوولت


بخش 1 – نیازمندی های عمومی
مقدمه
استانداردها و آیین نامه ها
مقررات ایمنی
واحدهای اندازه گیری
زبان
شرایط اقلیمی
حفاظت در برابر جانوران و گیاهان
حفاظت در برابر زلزله
حفاظت در برابر خوردگی
هماهنگی های فنی
برچسب گذاری و نشانه زنی
تضمین کیفیت
بازبینی و نظارت
آزمون های کارخانه ای
نصب و راه اندازی
آماده سازی جهت حمل
اطلاعات و نقشه های سازنده
بخش 2 – نیازمندی های خصوصی
کلیات
طراحی و ساخت
شمارنده ضربه
تعیین هویت برقگیر
ضریب تصحیح ارتفاع
آزمون ها
مدارک
بخش 3 – جداول
جدول 1 : مقادیر نامی و مشخصه های برقگیرها
جدول 2: خصوصیات فنی و داده های تضمین شده برقگیرها (اطلاعاتی که باید توسط پیشنهاد دهنده به همراه مناقصه ارائه گردد.)

 دریافت نسخه کامل با فرمت pdf