استاندارد تله های موج سطح ولتاژ 63 و 132 کیلو ولتپیش گفتار: سازمان مطالب
بخش اول –  مقدمات
1. نقش و انواع سیستم های ارتباطی
2. کارکرد سیستم ارتباطی PLS
معرفی اجرا
بررسی کارکرد
بخش دوم – راهنمای نظری تله خط
1. مقدمه
2. کارکردها و کاربردهای تله خط در شبکه
3. سازمان و ساختار اجزاء تله خط
سازمان اجزاء تله خط
ساختار اجزاء تله خط
4. آرایه های تزویج یا روش های اتصال الکتریکی تله خط به شبکه
مقدمه
آرایه تزویج فاز – زمین هوایی
آرایه تزویج بین فازی یا فاز – فاز هوایی
آرایه تزویج بین مداری هوایی
آرایه تزویج مداول یا سه فاز هوایی
ارایه تزویج درون گروهی هوایی
محیط های انتقال زمینی و مختلط و مقایسه آن ها با محیط های انتقال هوایی
5- روش های استقرار فیزیکی تله خط در شبکه (نصب تله خط)
نصب تله خط به صورت آویز
نصب تله خط روی پایه
6 – مشخصه های فنی و مقادیر نامی اجزائ اصلی یک تله خط
مقدمه
مشخصه های مهم پیچک اصلی
مشخصات فنی همسازگر
مشخصات فنی ضربه گیر
7 – برگ مشخصات اجزائ اصلی یک تله خط
مشخصه های مهم پیچک اصلی
برگ مشخصات همسازگر
برگ مشخصات ضربه گیر
8 – آزمون های نوعی و جاری تله خط
آزمون های نوعی
آزمون های جاری
بخش سوم: مشخصات فنی استاندارد تله خط
مشخصات فنی استاندارد برای تله خط های 132 و (66) 63 کیلوولت
بخش چهارم
راهنمای تکمیل اطلاعات جدول I
راهنمای ارزیابی اطلاعات جدول    II
فهرست مراجع
واژه نامه  

دریافت نسخه کامل با فرمت pdf