استاندارد سیستم و تابلوهای کنترل پست های 63 و 132 کیلوولتبخش 1 – نیازمندی های عمومی
اهداف دامنه کاربرد
محدوده تامینات و خدمات
استانداردها و آیین نامه ها
مقررات ایمنی
واحدهای اندازه گیری
زبان
شرایط اقلیمی
حفاظت در برابر جانوران و گیاهان
حفاظت در برابر زلزله
حفاظت در برابر خوردگی
هماهنگی های فنی
پلاک مشخصات
تغییر کیفیت
بازرسی
آزمون های کارخانه ای
نصب و راه اندازی
آماده سازی جهت حمل
اطلاعات و نقشه های سازنده
بخش 2 – نیازمندی های خصوصی
سیستم کنترل
کلیدهای اختلاف نما
کلیدهای کنترل و انتخاب
شسی فشاری
نشان دهنده های وضعیت
چراغ های نشان دهنده
رله های چشمک زن
رله های تابع
پنجره های هشدار
تجهیزات نمایش دهنده
وسایل سنجش انرژی
ثبات ها
ترانسدیومرها
بخش 3 – جداول
جدول 1 : داده های فنی خریدار
جدول 2 : داده های فنی فروشنده
جدول 3 : فهرست مقادیر
بخش 4 – پیوست ها
دیاگرام تک خطی
دیاگرام تک خطی اندازه گیری و حفاطت پست
نمای جلویی تابلوها کنترل
دیاگرام ها منطقی اینترلاک

دریافت نسخه کامل با فرمت pdf