استاندارد طرح پست های فوق توزیع فیوزدار و کم کلید – جلد سوم: راهنمای کاربرد


1. موارد استفاده


گزارش طرح پست های فوق توزیع فیوزدار و کم کلید حالت های ممکن و قابل قبول آرایش طرف فشار قوی این گونه پست ها را می پوشاند. گزینه ها ارائه شده در این گزارش جانشین طرح های ارائه شده در استانداردهای پست kv 63 و kv 132 به شمار نمی آیند، بلکه هنگامی کاربرد دارند که محدودیت فنی یا مالی در کاربرد طرح های استاندارد وجود داشته باشد یا آنکه مزیت خاصی در کاربرد پست های ساده تر ملاحظخ گردد.
آرایش های ارائه شده در گزارش در عین سادگی و ارزانی نسبی از نظر فنی کاربرد مشخص و تعریف شده ای دارند. هر گزینه کاربرد کم و بیش محدودی دارد، توصیه می شود که در هر پروزه مشخص موضوع آرایش های مناسب اعم از استاندارد، فیوزدار و یا کم کلید از نظر فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد تا بر اساس آن مناسب ترین آرایش انتخاب گردد.
مشخصات عمومی پست های فوق توزیع موضوع عبارتند از
ولتاژ طرف فشار قوی         63، 66 یا 132 کیلوولت
ولتاژ طرف فشار متوسط        11، 20 یا 33 کیلوولت


3. روش انتخاب آرایش مناسب


روش پیشنهادی برای انتخاب آرایش مناسب طرف فشار قوی از میان آرایش های فیوزدار و کم کلید به شرح زیر است با توجه به گزینه های ارائه شده این روش مبتنی بر حذف قدم به قدم گزینه های نامطلوب یا کمتر مطلوب بنا شده است:
الف- بررسی امکانات فنی موجود یا قابل دستیابی با ...
ب – بررسی وضعیت کنونی شبکه و برنامه توسعه آن، بررسی نوع مصرف کنندگان و سایر مواردی که حوزه کاربرد گزینه ها را محدود یا منتفی می سازد...
ج – ارزیابی اطمینان پذیری گزینه های قابل قبول...
د – ارزیابی اقتصادی گزینه های قابل قبول
ه – در رابطه با پست های فیوزدار و کاربرد فیوز قدرت خاطر نشان می سازد که علاوه بر موارد پیش گفته لازم است ...
و – توصیه می شود در انتخاب وسائل حفاظتی پست ...

دریافت نسخه کامل با فرمت pdf