استاندارد طرح پست های فوق توزیع فیوزدار و کم کلید – جلد اول: شناسایی و ارزیابی گزینه ها


1. مقدمه


1.1 هدف
گزارش حاضر حاصل مطالعاتی است که در پاسخ رهنمود مسئولان محترم سازمان برق ایران – دفتر فنی برق، در مورد پست های فوق توزیع فیوز دار انجام شده است. مهمترین هدفی که برای این پروژه تعیین گردید بررسی امکان کاربرد و استفاده محدود از پست های فیوزدار در جهت کاهش هزینه احداث پست ها بوده است.
پست های فوق توزیع مطابق تعریف شامل همه پست هایی هستند که دارای یک یا چند دستگاه ترانسفورماتور کاهنده با ولتاژ فشار قوی 132، 66 یا 63 کیلوولت باشد. پست فوق توزیع رابط بین سیستم های انتقال  توزیع است و به سبب آن که در مرکز بار و نزدیک مصرف کنندگان نصب می گردد از نظر اطمینان پذیری تامین برق مشترکین حائز اهمیت است.
در جریان مطالعه ای که برای دستیابی به هدف یاد شده صورت پذیرفت ملاحضه گردید که سایر راه حل های اقتصادی پست های فوق توزیع مانند آرایش فیدر- ترانس نیز پیش از این مورد مطالعه اساسی قرار نگرفته است. حال آنکه اگر مجموعه ای از همه راه حل های اقتصادی قابل قبول هم فراهم آید در هر مورد خاص می توان بسته به وضعیت شبکه، ظرفیت پست، اهمیت مصرف کنندگان اطمینان پذیری مورد نظر بودجه و سایر عوامل مناسب ترین طرح ر انتخاب و اجرا نمود.
بنابراین در جریان مذاکرات انجام شده، مطالعات اجمالی سایر طرح های اقتصاد نیز علاوه بر هدف اصلی مورد توجه قرار گرفت با این هدف که همه گزینه های اقتصادی پست های فوق توزیع در یک مجموعه بررسی و ارائه گردد. این گزینه های اقتصادی که از این پس به اختصار پست های کم کلید خوانده می شوند در برگیرنده آرایش هایی هستند که از نظر فنی در شرایط معینی قابل استفاده اند و در عین حال به حداقل دیژنکتور و سایر تجهیزات گرانقیمت نیاز دارند. روشن است که به حد اقل رسانیدن تجهیزات به نوبه خود به معنای به حداقل رسانیدن مساحت زمین و سطح زیر بنای ساختمان کنترل و هزینه های دیگر نیز هست...دریافت نسخه کامل با فرمت pdf