استاندارد اینترفیس پست های (33) 20/132 کیلوولت با سیستم ها دیسپاچینگ

فهرست مطالب

 

1. مقدمه

1.1 اهداف

1.2 مراجع

1.3 تعاریف و  اصطلاحات

2. نقاط مورد نیاز از پست های (33) 20/132 کیلوولت

2.1 نقاط کنترلی مورد نیاز

2.1.1 کلیدهای فشار قوی و متوسط

2.1.2 سکسیونرها

2.1.3 تپ جنجر ترانس

2.1.4 رله LOCKOUT

2.2 وضعیت های مورد نیاز

2.2.1 کلیدهای فشار قوی و متوسط

2.2.2 سکسیونرها

2.2.3 تپ چنجر ترانس

2.2.4 in/outکلیدهای کشویی

2.2.5 وضعیت کلید local/remote

2.3 نقاط اندازه گیری مورد نیاز

2.4 آلارم های مورد نیاز

2.4.1 آلارم های ترانس های (33) 20/132 کیلوولت

2.4.2 آلارم های خطوط 132 کیلوولت

2.4.3. آلارم های فیدرهای (33) 20 کیلوولت

2.4.4 آلارم های فیدرهای خازن (33) 20 کیلوولت

2.4.5 آلارم های باس سکشن های (33) 20 کیلوولت

2.4.6 آلارم های باس سکشن ها و باس کوپلرهای 132 کیلوولت

2.4.7 آلارم های عمومی ایستگاه

2.5 نقاط مشترک دو دیسپاچینگ و منطقه ای و محلی از یک پست 132 کیلوولت

3. شرایط اینترفیس

3.1 نقاط کنترلی

3.1.1 کلیدهای فشار قوی و متوسط

3.1.2 سکسیونرها

3.1.3 تپ جنجر ترانس

3.1.4 رله LOCKOUT

3.2 نقاط تعیین وضعیت

3.2.1 کلیدهای فشار قوی و متوسط

3.2.2 سکسیونرها

3.2.3 تپ جنجر ترانس

3.2.4 کلیدهای کشویی و  in/outآنها

3.2.5  کلید local/remote

3.3 نقاط اندازه گیری

3.3.1 جریان

3.3.2 ولتاژ

3.3.3 توان

3.4 آلارم ها

4. مشخصات عمومی سیستم اینترفیس

4.1 تابلو اینترفیس (تابلو مارشالینگ راک)

4.2 ترمینال های مارشالینگ راک و روش نام گذاری آنها

4.3 باتری و شارژر

4.4 سیم ها و کابل ها و نامگذاری آنها

4.5 تغذیه AC  و DC

5. مشخصات تجهیزات واسط فشارقوی

5.1 رله های واسط کنترلی

5.2 ترانسدیوسرها

5.2.1 ترانسدیوسر جریان AC(یکطرفه)

5.2.2 ترانسدیوسر جریان AC(دوطرفه)

5.2.3 ترانسدیوسر ولتاژ AC

5.2.4 تراندیسوسر وات و وار

6. ضمیمه

6.1 نقشه های اینترفیس

6.2 نقشه های تک خطی

6.3 یک نمونه کامل از سیستم اینترفیس

6.4 گروه بندی آلارمهای پست های  (33) 20/132 کیلوولت

6.5 مشخصات رله های واسط

6.6 مشخصات ترانسدیوسرها

6.7 روش نامگذاری خطوط T-OFF

 

دریافت نسخه کامل با فرمت pdf