استاندارد یراق آلات خطوط 230 کیلوولت ایران – جلد دوم: مشخصات فنی و نقشه ها


مندرجات


- مشخصات فنی
1. شرایط عمومی
1.1 هدف
1.2 تعاریف
1.3 تعهدات سازنده
1.4 طبقه بندی آزمایشات
1.5 نشریات و استاندارهای قابل قبول
1.6 شرایط گالوانیزاسیون
1.7 شرایط قابل قبول از نظر ولتاژ
1.8 شرایط لازم برای تخلیه الکتریکی (کرونا) و تداخل رادیویی
1.9 شرایط لازم برای جریان اتصال کوتاه و پایداری
1.10 شرایط لازم برای رفع تنش سیستم
1.11 شرایط لازم برای اسحتکام مکانیکی
1.12 شماره های کاتالوگ و نقشه ها
1.13 بسته بندی  و حمل
1.14 آزمایش
1.15 بازرسی
2. نحوه انجام آزمایشات
2.1 نحوه اجرای آزمایش تخلیه الکتریکی (کرونا) در شرایط محیط طبیعی
2.2 نحوه آزمایش RIV
2.3 سیکل حرارتی برای شرایط لازم عبور جریان
2.4 موارد عمومی آزمایش مکانیکی
3. ملاحظات طراحی
3.1 کلیات
3.2 اتصال پیچی
3.3 ساخت
3.4 جوشکاری
3.5 اتصالات انتهایی
3.6 اتصالات مفصلی
3.7 غلاف های تعمیری
3.8 میله های محافظ
3.9 گیره آویزی
3.10 اتصالات نری و مادگی
3.11 ارتعاشات گیره ها
3.12 اتصال طول افزا
3.13 ابزارهای برقگیر یا کرونا
3.14 حلقه جامپر هادی
- نقشه ها

دریافت نسخه کامل با فرمت pdf