مشخصات استاندارد برای ترانسفورماتورهای قدرت 63/230 کیلوولت


فهرست مطالب
نیازهای عمومی
تغذیه کمکی
هسته ها
سیم پیچی ها
مونتاژ هسته و سیم پیچی
قابلیت تحمل اتصال کوتاه
تانک
تنظیم کننده ولتاژ
تجهیزات خنک کننده
بوشینگ ها
ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی
ملحقات
تابلوی مارشالینگ
ارزیابی هزینه
رنگ و پرداخت نهایی
نیازها از نظر زمین لرزه
ضربه شوک و انحراف از شاقول
روغن ترانسفورماتور
سیم ها و کابل ها
صفحه مشخصات و مقادیر نامی
وسایل مراقبت حمل
مردود نمودن
وسایل راه اندازی
مونتاژ کارخانه و آزمون ها
اطلاعات و مشخصاتی که باید همراه پیشنهاد ارائه شوند.
جدول اطلاعات شماره 1
جدول اطلاعات شماره 2
جدول مقادیر نامی
راهنمای تکمیل جدول مقادیر (ضمیمه 1)
راهنمای ارزیابی (ضمیمه 2)

دریافت نسخه کامل با فرمت pdf