مشخصات فنی یراق آلات و ملحقات خطوط انتقال 63 و 132 کیلوولت


1. این مشخصات فنی به تعریف اصول طراحی، جزییات، آزمایش، ساخت، تهیه و تحویل یراق آلات و ملحقات مورد استفاده برای نگهداری و محافظت سیم های آلومینیوم با مغزی فولاد و به عنوان سیم های هادی و همچنین مغزی LYNY و مغزی  CANARبعنوان سیم های محافظ هوایی خطوط انتقال نیروی 63 و 132 کیلوولت و معیارهای اصلی تحویل و شرایط آزمایش لوازم و تجهیزات مربوطه اختصاص دارد.
2. شرایط عمومی
2.1 تعهدات فروشنده
فروشنده موظف است تمام مصالح، طراحی، جزییات، آزمایش، ساخت، تهیه و تحویل یراق آلات و ملحقات لوازم الکتریکی مورد نیاز را مطابق تقشه های جزییات قطعات تهیه کند.
آزمایش های ذیل که در این مشخصات فنی توضیح داده شده اند باید اجرا شوند مگر آنکه خریدار خواستار عدم اجرای آن ها شود اگر اطلاعات بدست آمده از سابقه آزمایشات و کارهای اجرا شده در موارد مشابه از نظر خریدار قابل قبول باشد، خریدار می تواند هر یک از آزمایش های مزبور را حذف کند.
2.1.1 آزمایش تخلیه الکتریکی تجهیزات در شرایط خصوصی محیط طبیعی بر طبق ماده 14-3
2.1.2 شرایط تداخل تخلیه الکتریکی و رادیویی، برطبق ماه 15-3
2.1.3 آزمایش سیکل حرارتی بر طبق ماده 16-3
2.1.4 جریان اتصال کوتاه و شرایط پایداری بر طبق ماده 17-3
2.1.5 شرایط کاهش تنش سیم، برطبق ماده 18-3
2.1.6 شرایط مقاومت مکانیکی بر طبق ماده 19-3


دریافت نسخه کامل با فرمت pdf