استاندارد ترانسفورماتورهای ولتاژ – نوع رزینی خودایستا


بخش اول: نیازهای عمومی
 مقدمه
استانداردها و آیین نامه ها
مقررات ایمنی
واحدهای اندازه گیری
زبان
شرایط اقلیمی
حفاظت در برابر جانداران و گیاهان
حفاظت در برابر زلزله
حفاظت در برابر خوردگی
هماهنگی های فنی
برچسب گذاری و نشانه زنی
تضمین کیفیت
بازبینی و نظارت
آزمون های کارخانه ای
نصب و راه اندازی
آماده سازی جهت حمل
اطلاعات و نقشه های سازنده
بخش دوم: نیازهای خصوصی
کلیات
استانداردها و آیین نامه ها
طراحی ساختمان
آزمایس ها
مدارک
بخش سوم: جداول
جدول 1 مقادیر نامی و ویژگی های ترانسفورماتورهای ولتاژ
جدول 2 مشخصات فنی و داده های ضمانت شده برای ترانسفورماتورهای ولتاژ با عایق رزینی. اطلاعاتی که باید توسط پیشنهاد دهنده به همراه مناقصه ارائه گردد.

دریافت نسخه کامل با فرمت pdf