استاندارد حدود مجاز هارمونیک در سیستم برق ایران – جلد اول حدود مجاز هارمونیک مزاحم


1. مقدمه
وجود بارهای غیرخطی در شبکه های برق باعث تغییر در شکل سینوسی جریان ولتاژ می شوند که در نتیجه موجب ایجاد هارمونیک های ولتاژ جریان در شبکه می گردند. هارمونیک ها باعث افزایش جریان خازن ها، افزایش تلفات در ترانسفورماتورها هادیها و اختلال در عملکرد سیستم های کنترل، حفاظت و مخابرات می گردند.
بارهای غیر خطی بطور کلی شامل مبدل های قدرت (مانند یکسو کننده ها)، تجهیزات تخلیه ای، وسایل با هشته های مغناطیسی، اشباع شده و با درجه اهمیت کمتری، موتورهای برقی می باشند. مبدل های قدرت بزرگترین بار غیرخطی شبکه های برق بوده و در صنایع برای مقاصد مختلفی بعنوان منبع تغذیه الکترولیزهای شیمیایی، کنترل دور موتورها و منابع تغذیه قطع نشدنی یکبار گرفته می شود. مبدل های قدرت در تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم و تبدیل جریان مستقیم به جریان متناوب بکار می روند و همچنین در تغییر فرکانس جریان متناوب و تغییر ولتاژ مستقیم نیز کاربرد دارند.
وقتی خازنهای موازی بعنوان جبران کننده قدرت راکتیو یا اصلاح کننده ضریب قدرت در کنار بارهای غیرخطی بکار گرفته می شود امکان ایجاد تشدید و یا رزنانس نیز وجود دارد که خود باعث افزایش هارمونیک ولتاژ و جریان می گردد.
در این استاندارد که بر اساس رهنما و روش پیشنهادی بین المللی مهندسین برق و الکترونیک در رابطه با کنترل هارمونیک ها تهیه شده است حدهای مجاز جریان های هارمونیکی هر مشترک در سطوح ولتاژ مختلف با توجه به سطح اتصال کوتاه محل تغذیه مشترک و همچنین حدهای مجاز ولتاژهای هارمونیکی در نقاط مختلف شبکه بعنوان یکی از عوامل مهم کیفیکت برق رسانی تعیین می گردد

 

دریافت نسخه کامل با فرمت pdf