استاندارد پست های 20/63 کیلوولت – طرح مشخصات عمومی پست ها

فهرست مندرجات

فصل اول: بررسی های عمومی و مطالعاتی اولیه
مشخصات الکتریکی پست های 20/63 کیلوولت موجود
مقدمه
مشخصات عمومی
مشخصات فنی تجهیزات
مطالعه و بررسی نیازهای کارفرما از نقطه نظرات مختلف
دسته بندی مشخصات محیطی
جدول مشخصات محیطی
نقشه آلودگی مناطق
نقشه منحنی های ایزوکرونیک مناطق در ایران
فصل دوم: تیپ کردن مشخصات عمومی پست ها
انتخاب نوع پست
پست های معمولی روباز
پست های با عایق گازی
پست هی گازی نوع تابلویی
نتیجه گیری
شینه بندی پست
مبانی و معیارهای انتخاب
قابلیت اطمینان
اقتصادی بودن
انطباق با محدودیت ها و شرایط فیزیکی محیط
سادگی و شهولت بهره برداری و تعمیرات و نگهداری
انواع شینه بندی
سیستم های بدون شینه
سیستم های تک شینه ای
سیستم سه کلیدی
سیستم شینه اصلی و انتقالی
نتیجه گیری
ظرفیت پست
مبانی و معیارهای طراحی
نتیجه گیری
سیستم های جبران توان راکتیو
مبانی و معیارهای انتخاب
منحنی های ممربوطه
تعداد و نوع فیدرها
تعداد و نوع فیدرها
مبانی و معیارهای انتخاب
آمار تعداد فیدرهای پست های موجود
نتیچه گیری
سطوح اتصال کوتاه
مبانی و معیارهای انتخاب
نتیجه گیری
زمین کردن نوترال
زمین کردن نوترال 20 کیلوولت
زمین کردن نوترال 63 کیلوولت
فصل سوم: استنتاج دیاگرام هیا تک خطی استاندارد
نقشه های دیاگرام های تک خطی استاندارد

دریافت فایل با فرمت PDF