استاندارد پست های 20/63 کیلوولت – معیارها استانداردها و جداول طراحی

فهرست مندرجات
هماهنگی و انتخاب سطوح ایزولاسیون
دیاگرام تک خطی
اصول انتخاب نوع شیشه بندی در پستهای فشارقوی
طرح استقرار فیزیکی تجهیزات در پستهای فشار قوی
زمین پست از نظر الکتریکی و ساختمانی
آرایش تابلوهای حفاظتی و کنترل و سوئیچ گیر 20 کیلوولت در ساختمان کنترل
باس بارها و هادی ها
مقره ها
کلیدهای فشار قوی
سکسیونر و تیغه زمین
ترانسفورماتور جریان
ترانسفورماتورهای ولتاژ اندوکتیو خازنی
موج گیر
برق گیر
ترانسفورماتورهای قدرت
ترانسفورماتورهای زمین و تغذیه داخلی
خازن های فشار قوی
سیستم حفاظت – کنترل و اندازه گیری و سیستم اتوماتیک تنظیم ولتاژ
سیستم زمین
سیستم های روشنایی خارجی
سیستم حفاظت از رعد و برق مستقیم
سیستم های فشار ضعیف
کنترل از راه دور
حفاظت با استفاده از سیتم کاریر
کارهای ساختمانی
عملیات خاکی و تسطیح محوطهه و کانال دور پست و زه کشی محوطه
دیوار و یا نرده دور پست
جاده های دسترسی و داخلی
ساختمان کنترل و ساختمان های جنبی محوطه
ژئو تکنیک و ریسک زلزله و طبقه بندی خاک
پایه های نگهدارنده تجهیزات
فونداسیون تجهیزات

دریافت فایل با فرمت PDF