استاندارد پستهای 63/20 کیلوولت

شامل نقشه ها و جداول مربوط به راهنمای کاربرد این پست ها

 

 دریافت فایل در قالب pdf