مشخصات استاندارد برای ترانسفورماتورهای قدرت 20/63/230 کیلوولت

فهرست مندرجات


نیازهای عمومی
تغذیه کمکی
هسته ها
سیم پیچی ها
مونتاژ هسته و سیم پیچی
قابلیت تحمل اتصال کوتاه
تانک
تنظیم کننده ولتاژ
تجهیزات خنک کننده
بوشینگ ها
ترانفورماتور جریان بوشینگی
ملحقات
تابلوی مارشالینگ
ارزیابی هزینه
رنگ و پرداخت نهایی
نیازها از نظر زمین لرزه
ضربه شوک و انحراف از شاقول
روغن ترانسفورماتور
سیم ها و یا کابل ها
صفحه مشخصات و مقادیر نامی
وسایل مراقبت حمل
مردود نمودن
وسایل راه اندازی
مونتاژ کارخانه و آزمون ها
اطلاعات و مشخصاتی که باید همراه پیشنهاد ارائه شوند
جداول اطلاعات شماره 1
جداول اطلاعات شماره 2
جدول مقادیر
راهنمای تکمیل جدول مقادیر (ضمیمه 1)
راهنمای ارزیابی (ضمیمه 2)

دریافت فایل با فرمت PDF