استاندارد ترانسفورماتورهای اندازه گیر جریان

 
1. کلیات
1-1 ترانسفورمرهای جریان بایستی مطابق با نیازهای مندرج استانداردهای IEC-185  -TCIEC-135 ، ISO-1461 طراحی، ساخته آزمایش شوند.
تمام تجدید نظرها، مکمل ها و انتشارات مرجع اشاره شده در استانداردهای فوق بایستی به کار برده شود. ضمنا برای مواردی که در استاندارد IEC ذکر نشده استانداردهای معتبر دیگر نیز با تصویب خریدار می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
ترانسفورمرهای جریان بایستی با تمام منضمات لازمه برای کار مربوطه کامل گردد. اطلاعات اصلی وسائل و مقادیر نامی در جدول CTV(1) نمایان گردیده است.
2-2 تجهیزات بایستی برای شرائط کار مشخص شده مناسب باشد. تعداد سیم پیچ های ثانویه بای متناسب با نیاز های خواسته شده باشد.
3-1 ترانسفورمرهای جریان بایستی از نوع غوطه ور در روغن (خود خنک شونده) یا نوع خشک باشد.
4-1 ترانسفورمرهای جریان بایست مناسب برای نصب در فضای باز و روی سازه های نگهدارنده باشد.
5-1 هر ترانسفورمر جریان بایستی خروجی مناسب را که برای عملکرد درست دستگاه های حفاظتی و وسائل اندازه گیری مربوط لازم است در محدوده اعلام شده بار و خطا را داشته باشد
6-1 حتی الامکان اتصال به زمین در طرف ترمینا های S2 باشد.
7-1 نسبت تبدیل های مورد نظر بایستی با استفاده از تپ های روی سیم پیچ های ثانویه به دست آید. تغییر نسبت تبدیل ها در روی سمت سیم پیچ اولیه فقط در هنگامی که ایجاد آن روی سیم پیچ ثانویه غیر عملی باشد مورد ملاحظه قرار می گیرد.
8-1 ترانسفورمرهای جریان بایستی به وسایل زیر مجهز گردد:
نشان دهنده سطح روغن
دریچه ورود روغن (پرکردن روغن)
شیر تخلیه
درپوش تخلیه
قسمت فلزی پایین ترانسفورمر جریان بایستی به دو ترمینال زمین در دو پهلوی مقابل برای اتصال سیم زمین مناسب با مشخصات نامی که در جدول CT (1) آمده است مجهز گردد. (بطوری که اتصال زمین به طور سهوی نتواند کنده شود)
امکانات مناسب بالا بردن برای حمل ترانسفومر (درحالیکه با روغن کاملا پرشده است) تعبیه شود.
 یک پلاک فلزی ضد زنگ یا ساخته شده از مواد مقاوم در مقابل خورندگی هوا که در یک مکان قابل دید پایین CT نصب شده باشد و نشان دهنده دیاگرام اتصالات ....

دریافت فایل با فرمت PDF