استاندارد ترانس های اندازه گیری ولتاژ 63 تا 400 کیلوولت مشخصات فنی

1. کلیات
1-1 ترانسفورمرهای ولتاژ خازنی بایستی مطابق با نیازهای عملی استانداردهای IEC-183 و (پیش نویس)  (IEC-86) IEC-385 ، ISO-11461 طراحی، ساخته آزمایش شوند. تمام تجدید نظرها، مکمل ها و انتشارات مرجع اشاره شده در استانداردهای فوق بایستی برای احتیاجات دیگری که در IEC نیست بکاربرده شود. استانداردهای قابل قبول دیگر نیز با تصویب خریدار می توانند مورد استفاده قرار گیرند. ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی بایستی با تمام منضمات لازمه برای کار مربوطه کامل گردد.
اطلاعات اصلی وسائل و مقادیر نامی در جدول CTV(1) نمایان گردیده است.
2-1 تجهیزات بایستی برای کار در شرائط مشخص شده مناسب باشد.
3-1 ترانسفورمرهای ولتاژ بایستی دارای سیم پیچ های ثانویه کاملا مجزا به منظور اندازه گیری و رلیاژ باشند.
4-1 مدارهای ثانویه بایستی هر یک کامل و مستقل باشد و فقط در یک نقطه زمین شود اتصال زمین جداگانه بایستی برای هر سیم پیچ ثانویه تهیه و در جعبه ترمینال ترانفورماتور تعبیه گردد.
5-1 هر سیم پیچ ثانویه بایستی مناسب کار هم برای اندازه گیری و هم برای حفاظت در کلاس های دقت داده شده در جدول فنی CTV(1) باشد.
6-1 کلاس دقت هر سیم پیچ حفاظت و اندازه گیری بایستی از 10VA تا ولت آمپر نامی و در حالی که دیگر سیم پیچ ها 25% تا 100% قدرت نامی سیم پیچ را در ضریب قدرت 0.8 پس فاز تامین می کند قابل اطمینان باشد.
7-1 طراحی ترانسفورمرهای ولتاژخازنی بایستی طوری باشد که دقت آنها تحت تاثیر آلودگی در سطوح خارجی قرار نگیرد. ضمن آنکه بایستی مناسب برای کوپینگ و اندازه گیری ولتاژ باشد.
8-1 ترانسفورمرهای خازنی ولتاژ بایستی طوری طراحی شوند که با استفاده از یک دستگاه میرا کننده، نوسانات مناسب از ایجاد فرورزونانس جلوگیری نماید و مصرف نیز در نظر گرفته شده باشد.
9-1 دیاگرام خطاب CTV برای صفر تا صد در صد (100%) مصرف نامی بایستی داده شود. تغییرات ولتاژ برای کلاس حفاظت...

دریافت فایل با فرمت PDF