استاندارد یراق آلات 63 و 132 کیلوولت - جلد اول معیارهای طراحی و جزییات محاسبات جهت انتخاب یراق آلات

معیار های طراحی جهت انتخاب یراق آلات 63 و 132 کیلوولت بر اساس مبانی و مفروضات زیر صورت گرفته است:

1. برج های آویزی، کششی و انتهایی:

شکل برج های آوریزی، کششی و انتهایی بر اساس برج های ساخت شرکت آونکان و همچینین آخرین تجدید نظرهای برج های استاندارد 63 و 132 کیلو ولت متن (مرکز تحقیقات نیرو) در نظر گرفته شده است، لذا یراق آلات در نظر گرفته شده قابلیت نصب بر روی برج های ساخت شرکت آوانکار و برج های استاندارد 63 و 132 کیلو ولت را دارا می باشد.

2. سیم هادی و محافظ:

سیم هادی براساس استانداردهای وزارت نیرو سیم آلومینیومی با مغزی فولاد و به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

- برای خطوط 63 کیلو ولت : "ACSR "LYNX 

- برای خطوط 132 کیلو ولت : "ACSR "HAWK 

سیم محافظ نیز بر اساس آخرین تجدید نظرهای برج های استاندارد شده متن سیم فولاد گالوانیزه بشرح زیر درنظر گرفته شده است:

- برای خطوط 63 کیلو ولت : مغزی لینکس

- برای خطوط 132 کیلو ولت : مغزی کانری

مشخصات سیم های هادی و محافظ فوق بر اساس تولیدات شرکت آلومتک و شرح جداول ....

 

دریافت فایل کامل با فرمت pdf