مشخصات فنی کلید خانه های تمام بسته با عایق گازی

1. هدف
هدف از تدوین این تعیین مشخصات فنی جامعی برای کلید خانه های تمام بسته با عایق گازی است. این مشخصات برای استفاده در مناقصات، یکنواخت سازی درخواست های فنی که موجب تسهیل ساخت تجهیزات در داخل کشور می شود و همچنین یکنواخت سازی روش به کارگیری آنها، ارائه شده اند.
2. دامنه کاربرد
کلیدخانه های تمام بسته با عایق گازی به عنوان پست های فشرده در تاسیسات شبکه های برق ایران و در تاسیسات اختصاصی کارخانجات در سطوح ولتاژ 63 الی 400 کیلوولت مورد استفاده واقع می گردند.
حدود کار کلیدخانه های تمام بسته با عایق گازی باید تمام سازه های فلزی، قسمت های کار گذاشته شده در درون کار، وسایل کنترل، تجهیزات کمکی، اتصالات مکانیکی، لوله های SF6 و هیدرولیک و هوایی، تغذیه گاز SF6 ، سیم بندی، چفت و بست ها، ترانسفورماتورهای کمکی، سرکابل های و محفظه های لوله ای شینه ها، سیستم زمین و غیره را به منظور تامین و تکمیل کلیدخانه تمام بسته فلزی با عایق گازی را شامل می شود.
3. مراجع الزامی
...
4. مشخصات فنی
شامل سه بخش به شرح زیر می باشد:
بخش اول – نیازهای عمومی
بخش دوم – نیازهای خصوصی
بخش سوم – جدول ها

بخش اول - نیاز های عمومی

کلیات

بخش های مختلف و پیوست های این مشخصات باید به عنوان اجزاء یک کل واحد درنظر گرفته شوند

فروشنده باید در پیشنهاد خود هرگونه استثنا و مغایرتی را نسبت به این مشخصات و استانداردهای تعیین شده به روشنی و به طور مشخص بیان نماید. بنا براین فرض بر این است که پیشنهاد ارائه شده منطبق با مشخصات و استانداردهای ذکر شده می باشد، مگر در موارد خاص که به طریق یاد شدهقید گردیده باشد...


دریافت فایل کامل با فرمت pdf