مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) –قسمت هشتم: دستورالعمل اندازه گیری کیفیت برق؛

1. هدف از تدوین این استاندارد بررسی مونیتورینگ کیفیت برق در شبکه های برق، اثرات کیفیت نامناسب برق بر تجهیزات شرکت های برق و مصرف کنندگان، تغییر مقادیر اندازه گیری شده، انتخاب مبدل مناسب و چگونگی کاربرد اندازه گیری، کیفیت برق می باشد.

2. دامنه کاربرد

این استاندارد ارتباط کیفیت برق و اندازه گیری، اصول اساسی اندازه گیری، روش های کاربردی تجهیزات اندازه گیری و روش ها، مشکلات ارزیابی نتایج حاصله از اندازه گیری با استفاده از ابزارهای مختلف اندازه گیری را در بر می گیرد.

3. مدارک الزامی

...

4. اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات زیر یا واژه ها با تعاریف زیر به کار می رود:

مونیتور: دستگاه اندازه گیری که علاوه بر اندازه گیری، امکان نظارت و کنترل را برای بررسی عملکرد سیستم دارا می باشد.

مبدل: دستگاهی که توسط آن انرژی از یک سیستم یا محیط به سیستم و محیط دیگری انتقال می یابد. انرژی ورودی به این دستگاه می تواند به اشکال مختلف باشد. (برای مثال الکتریکی، مکانیکی و صوتی) و انرژی خروجی در محیط دیگر نیز ممکن است به همان شکل یا شکلی متفاوت ظاهر شود.

کذرا: به پدیده یا کمیتی که بین شرایط مانای شبکه، و در فاصله زمانی کوتاه اتفاق بیفتد اطلاق می گردد. گذرا می تواند موجی تک جهته با پلاریته مشخص بوده و یا یک موج نوسانی میرا شونده باشد که اولین پیک آن با پلاریته مثبت یا منفی رخ دهد.

فلش ولتاژ: کاهش در مقدار موثر ولتاژ، در فرکانس قدرت، به اندازه 1/0 تا 9/0 پریونیت و برای مدت زمان 5/0 سیکل تا یک دقیقه.

برآمدگی ولتاژ: افزایش در مقدار موثر ولتاژ به میزان بیش از 10 درصد مقدار نامی در فرکانس قدرت، برای مدت زمان بین 5/0 سیکل تا یک.

بزرگ سازی ولتاژ: بزرگ شدن ولتاژ نوسانی گذرا...

 

دریافت فایل کامل با فرمت pdf