مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) – مشخصات فنی وسایل اندازه گیری و معیار انتخاب آنها


1. هدف
هدف از تدوین این استاندارد راهنمای استفاده کنندگان در انتخاب مناسب دستگاه های اندازه گیری مورد استفاده در رابطه با کیفیت برق می باشد.
2. دامنه کاربرد
این استاندارد مشخصات اصلی دستگاه های مختلف اندازه گیری کیفیت برق و همچنین نیازها و امکانات ضروری آن دستگاه ها را در برمی گیرد. این استاندارد، دیگر تجهیزات اندازه گیری قابل کاربرد در صنعت برق را با کیفیت برق ارتباطی ندارند شامل نمی شود.
...
4 . اصطلاحات و تعاریف:
در این استاندارد اصطلاحات و یا واژه ها  یا تعاریف زیر بکار می رود:
اعوجاج الکترومغناطیسی: هر پدیده اکلترومغناطیسی که در ممکن است عملکرد یک دستگاه یا سیستم را دچار اختلال سازد.
سازگاری الکترومغناطیسی: توانایی یک دستگاه یا سیستم برای عملکرد رضایت بخش در محیط الکترومغناطیسی خود، بدون اینکه اعوجاج الکترومغناطیسی بالاتر از حد مجازی را به هر عنصر در آن محیط وارد کند.
سطح سازگاری الکترو مغناطیسی: حداکثر مشخص سطح اعوجاح الکترو مغناطیسی که انتظار حضور آن بر یک دستگاه یا سیستم در حال کار می رود.
مصونیت در مقابل اعوجاج: توانایی یک دستگاه یا سیستم بدون وجود اختلال در کار آن در حضور یک اعوجاح الکترومغناطیسی.
سطح مصونیت: حداکثر سطح یک اعوجاج الکترومغناطیسی که می تواند به دستگاه اعمال شده و عملکرد دستگاه دچار اختلال نشود.
سطح انتشار: سطح یک اوجاج الکترومغناطیسی مشخص که از یک دستگاه یا سیستم معین انتشار می یابد و از طرق خاص اندازه گیری می شود.
فیلکر: تاثیری زودگذر که یک منبع روشنایی روی حس بینایی گذاشته در حالی که توزیع طیفی یا شدت روشنایی آن تغییر می کند.
هارمونیک: مولفه فرکانسی با مرتبه بزرگتر از یک در سری فوریه یک کمیت منتاوب.
هارمونیک های میانی: مولفه فرکانسی یک کمیت متناوب که فرکانس آن ضریب صحیحی از فرکانس مولفه اصلی موج نمی باشد.

دریافت نسخه کامل با فرمت pdf