مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) – قسمت ششم: زمین کردن

1. هدف
هدف از تدوین این استاندارد بررسی اثر سیستم زمین و نحوه زمین کردن بر کیفیت می باشد
2. دامنه کاربرد
این استاندارد کلیه موضوعات مربوط به اثر سیستم زمین بر کیفیت برق را مورد نظر قرار داده و به کمک آن می توان سیستم زمین مناسب را طراحی کرد.
3. اصطلاحات و تعاریف:
در این استاندارد اصطلاحات و یا واژه ها  یا تعاریف زیر بکار می رود:
1-3 بدنه هادی تجهیزات: بدنه یا اسکلت هادی مربوط به تجهیزات الکتریکی است که در دسترس بوده و می توان آن را لمس کرد. این قسمت از تجهیز در وضعیت عادی برقدار نیست وی ممکن است در اثر بروز نقصی در دستگاه یا ایجاد اتصالی داخلی برقدار شود.
2-3 زمین شده: وصل شده به میله زمین (الکترود) یا وصل به سیستم هادی های گسترده که به جای زمین عمل می کند.
3-3 الکترود زمین: یک هادی که به طور عمد و به صورت مستقیم به زمین وصل شده است.
4-3 هادی زمین: هادی ای است که برای اصال بدنه تجهیزات به هادی زمین و الکترود زمین از آن استفاده می شود.
5-3 همبندی: وصل الکتریکی هر ترکیبی از اجزای هادی، بدنه ها، قسمت های فلزی در دسترس، اجزای فلزی ساختمان ها، انواع لوله کشی ها، پوشش هادی و غیره به همدیگر به منظور از بین بردن اختلاف پتانسیل احتمالی بین آنها در حالت عادی و یا در صورت بروز اتصالی

 

دریافت نسخه کامل با فرمت pdf