مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) - قسمت پنجم: پدیده های گذرا

1. هدف:

هدف از این استاندارد ایجاد دانش فنی و ارائه دستورالعمل های در خصوص امواج گذرا در شبکه های فشار ضعیف می باشد. با این اطلاعات طراحان تجهیزات، مهندسین برق و استفاده کنندگان تجهیزات برقی می توانند شرایط عملکرد مناسب تجهیزات خود را از دیدگاه کیفیت برق مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و نیازهای وسایل حفاظتی را در جهت بهبود وضعیت موجود درک نمایند.

2. دامنه کاربرد:

این استاندارد بررسی شرایط عملکرد مناسب تجهیزات در برابر امواج گذرا از دیدگاه کیفیت برق در سیستم های توزیع و فشار ضعیف تک فاز، سه فاز، مسکونی، تجاری و صنعتی در برمی گیرد.

3. مراجع الزامی:

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و یا تجدید نظر، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند.

4. اصلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصلاحات و یا واژه ها با تعاریف زیر به کار می رود:

1-4 زمین ایمنی: با استفاده از هادی ای که قسمت های بدون جریان لوله های فولادی، سینی های کابل و محفظه های تجهیزات را به نوترال و الکترود زمین متصل می کند ساخته می شود.

2-4 ولتاژ مد مشترک: ولتاژ اعوجاج یافته های که بین هادی حامل جریان و زمین ظاهر می شود.

3-4 ولتاژ مد نرمال: ولتاژی که بین حادی های برق دار ظاهر می شود.

4-4 بزرگ سازی ولتاژ: بزرگ شدن ولتاژ نوسانی گذرای کلید زنی خازنی در طرف اولیه یک ترانسفورماتور به دلیل وجود خازن ها در سمت ثانویه آن.

5-4 موج ضربه ای گذرا: تغییر ناگهانی در شرایط ماندگار ولتاژ یا جریان با فرکانس به غیر از فرکانس قدرت که قطبیت /پلاریته منفی و هم قطبیت /پلاریته مثبت است.

 

دریافت فایل کامل با فرمت pdf