مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) – قسمت سوم: تغییر ولتاژ و فرکانس

1. هدف
هدف از تدوین این استاندارد ارائه حدود مجاز برای تغییرات مختلف ولتاژ و فرکانس می باشد
2. دامنه کاربرد
این استاندارد تغییرات بلند مدت ولتاژ، عدم تعادل ولتاژ، فلیکرولتاژ، سطوح نامی ولتاژ و تغییرات فرکانس را در کلیه سطوح ولتاژ را در بر می گیرد.
3. اصلاحات و  تعاریف
در این استاندارد اصلاحات و یا واژه ها با تعاریف زیر به کار می رود:
ولتاژ نامی: ولتاژی که شبکه یا تجهیزات بر اساس آن طراحی شده و مشخصه های کاری آن سیستم یا تجهیزات با توجه به این ولتاژ داده می شود.
حداکثر ولتاژ یک سیستم: حداکثر مقدار ولتاژی که تحت شرایط کاری نرمال در هر لحظه و هر نقطه از سیستم رخ می دهد. تجهیزات موجود در سیستم نباید از این ولتاژ صدمه ای ببینند.
تغییرات بلندمدت ولتاژ: تغییرات بلند مدت ولتاژ به هرگونه انحراف در مقدار موثر ولتاژ در فرکانس نامی و برای زمان بیش از یک  دقیقه اطلاق می شود. به عبارت دیگر تغییر ولتاژی بلند مدت محسوب می گردد که مقدار ولتاژ برای مدت بیش از یک دقیقه از حدود مجاز تجاوز کند.
اضافه ولتاژ بلند مدت: به افزایش مقدار موثر ولتاژ به میزان بیش از پنج درصد، در فرکانس نامی و برای مدت بیش از یک دقیقه گفته می شود.
کاهش ولتاژ بلند مدت: به کاهش مقدار موثر ولتاژ به میزان بیش از ده درصد، در فرکانس نامی و برای مدت بیش از یک دقیقه گفته می شود.
نوسان ولتاز: عبارت است از تغییرات منظم پوش ولتاژ با یک سری از تغییرات تصادفی ولتاژ.
فیلکر: به تاثیر غیر ماندگار حسی یک منبع نوری که روی چشم انسان ایجاد می شود اطلاق می گردد. شار این منبع نوری با توزیع طیفی آن با زمان تغییر می کند.
شکل موج ولتاژ موثر: شکل تغییرات دامنه ولتاژ موثر نسبت به زمان می باشد و باید در هر نیم پریود از ولتاژ مولفه اصلی (10 میلی ثانیه) نمونه برداری گردد.

 دریافت فایل کامل با فرمت pdf