مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) قسمت دوم: حدود مجاز هارمونیک ها

1. هدف
هدف از تدوین این استاندارد، ارائه حدود مجاز هارمونیک  در سطوح مختلف ولتاژ می باشد.
2. دامنه کاربرد
این استاندارد بررسی مقادیر مجاز هارمونیک ها، سطوح سازگاری، مصونیت تجهیزات و روش های محاسبه و انتقال هارمونیک در یک شبکه الکتریکی را در برمی گیرد و به کمک آن می توان کیفیت برق در یک شبکه الکتریکی را از دیدگاه هارمونیک ها استاندارد نمود.
3. مراجع الزامی
مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و یا تجدید نظر، اصلاحیه ها و تجدید نظر های بعدی این مدارک مورد نیاز نیست. معهذا بهتر است کابران ذینفع این استاندارد امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و یا تجدید نظر، آخرین تاریخ چاپ و یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است.
4. اصطلاحات و تعاریف
در این استاندارد اصطلاحات و یا واژه ها با تعاریف زیر به کار می روند:
سیستم ولتاژ کم (LV): شبکه فشار ضعیف توزیع مصارف عمومی (400 ولت)
سیستم ولتاژ متوسط (MV) : شبکه فشار متوسط (20 و 33 کیلو ولت)

سیستم ولتاژ زیاد (HV): شبکه فشار قوی فوق توزیع و شبکه فشار قوی انتقال (63 و 132 و 230 کیلو ولت) سیستم ولتاژ بسیار زیاد (EHV) شبکه فوق فشار فوی انتقال (400 کیلوولت) هارمونیک: مولفه فرکانسی با مرتبه بزرگتر از یک در سری فوریه یک کمیت دوره ای انواع تجهیزات در سیستم قدرت: این تجهیزات شامل دو رده می باشند: وسائلی که ...


دریافت فایل با فرمت pdf