مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی

مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی «کیفیت برق»
قسمت اول – کلیات کیفیت برق تحویلی به مشترکین
1. هدف
هدف این استاندارد، ارائه حدود مجاز پدیده های مهم کیفیت برق می باشد تا با رعایت آن ها توسط شرکت های برق و همچنین مشترکین آنان، وضعیت برق تحویلی به انواع مشترکین از کیفیت مناسب و مشخص برخوردار باشد. همچنین در مورد برخی پدیده ها که امکان ارائه حدود مجاز برای آن ها وجود ندارد، توصیه های اجرایی و دستورالعمل های فنی برای بهبود وضعیت کیفیت شبکه برق  و مشترکین ارائه می گردد.
2. دامنه کاربرد
این استاندارد تغییرات بلند مدت ولتاژ، حالت های گذرا، هارمونیک، نوسان ولتاژ، عدم تعادل ولتاژ، تغییرات فرکانس، زمین کردن و سیم کشی را در صنعت برق در بر می گیرد.
3. مراجع الزامی
مدارک الزامی حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع شده است. بدین ترتیب آن مقررات  جزیی از این استاندارد محسوب می شود. درمورد مراجع دارای تاریخ چاپ و یا تجدید نظر، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند.
در مورد مراجع بدون تاریخ و یا تجدید نظر مدارک الرامی ارجاع داده شده مورد نظر است.
4. اصلاحات و تعاریف
کیفیت برق: تغییرات خصوصیات و مشخصات انرژی الکتریکی را نشان می دهد و کیفیت مناسب برق نشان دهنده وضعیت مناسب تغییرات یا اعوجاج و یا اغتشاش در کمیت های ولتاژ، جریان و فرکانس بوده که خرابی و یا عملکرد نادرست تجهیزات شبکه و مشترکین را به دنبال نخواهد داشت.
گذرا: پدیده یا کمیتی که بنی دو شرایط ماندگار شبکه و در فاصله زمانی کوتاه اتفاق می افتد.
افتادگی ولتاژ: کاهش در مقدار موثر ولتاژ....


دریافت فایل کامل در قالب pdf