مشخصات فنی ترانسفورماتورهای جریان 72/5

1. هدف
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات فنی جامعی برای ترانسفورماتورهای جریان 5/72 کیلوولت بیرونی از نوع خشک خود ایستا است. این مشخصات برای استفاده در مناقصات، یکنواخت سازی درخواست های فنی (که موجب تسهیل ساخت تجهیزات در داخل کشور می شود) و همچنین یکنواخت سازی روش به کارگیری انها، ارئه شده اند.
2. دامنه کاربرد:
این استاندارد، ترانسفورماتورهای جریان 5/72 کیلوولت بیرونی از نوع خود ایستا مورد مصرف در تاسیسات پست های شبکه های برق ایران و در تاسیسات پست های اختصاصی کارخانجات را در بر می گیرد.
3. مراجع الزامی
مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و یا تجدید نظر، اصلاحیه ها و تجدید نظر های بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی را ارجاع داده شده مورد نظر است.
4. مشخصات فنی
شامل سه بخش به شرح زیر است:
بخش اول – نیازهای عمومی
بخش دوم – نیاز های خصوصی – مشخصات ترانسفورماتورهای جریان نوع خشک خود ایستا
بخش سوم – جداول
4-1 بخش اول نیازهای عمومی
4-1-1 کلیات
بخش های مختلف و ملحقات این مشخصات باید به عنوان اجزاء یک کل واحد در نظر گرفته شوند.
فروشنده باید در پیشنهاد خود هرگونه استثنا و مغایرتی را نسبت به این مشخصات و استانداردهای تعیین شده به روشنی و به طور مشخص بیان نماید. لذا فرض براین است که پیشنهادادت ارائه شده منطبق با این مشخصات استانداردهای ذکر شده می باشند مگر در موارد خاصی که به طریق یاد شده قید گردیده باشد...

 


دریافت فایل کامل استاندارد با فرمت pdf