مشخصات کلیدهای ولتاژ بالا

فهرست مندرجات
مقدمه
1. هدف و دامنه کاربرد
2. مقررات عمومی
1.2 مقدمه
2.2 استانداردها و آیین نامه ها
3.2 مقررات ایمنی
4.2 واحدهای اندازه گیری
5.2 زبان
6.2 شرایط اقلیمی
7.2 حفاظت در برابر جانداران
8.2 حفاظت در برابر زلزله
9.2 حفاظت در برابر خوردگی
10.2 هماهنگی های فنی
11.2 برچسب گذاری و نشانه
12.2 تضمین کیفیت
13.2 بازبینی و نظارت
14.2 آزمون های کارخانه ای
15.2 نصب و راه اندازی
16.2 آماده سازی و نقشه های سازنده
17.2 اطلاعات و نقشه های سازنده
3. مقررات ویژه
1.3 مقررات عمومی
2.3 استانداردها و علائم
3.3 طراحی و ساخت
4.3 مکانیزم عمل
5.3 نیازهای اضافی برای مکانیزم عمل هوایی
6.3 نیازهای اضافی برای مکانیزم عمل هیدرولیک
7.3 نیازهای اضافی برای مکانیزم عمل فنری
8.3 بلوک های ترمیناله و سیم بندی
9.3 تمیز سازی و رنگ آمیزی
10.3 پلاک مشخصات
11.3 آزمون ها
12.3 آزمایش برای حمل
13.3 مدارک
4. جداول
5. پیوست ها

دریافت فایل pdf