استانداردهای صنعت برق

 

 

   ارت و همبندی

 

 

مشخصات فنی و عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال، سیستم زمین خطوط انتقال

 

 

آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی

 

 

 

آیین نامه اتصال به زمین

 

 

 

آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها

 

 

آیین نامه و استانداردها مربوط به ساختمان

 

آیین نامه و استانداردها مربوط به ساختمان

مشخصات فنی کلیدهای ولتاژ بالا خود ایستا از نوع SE6 با ولتاژ 5/72 و 145 کیلوولت

مشخصات فنی ترانسفورماتورهای جریان 5/72 کیلو ولت بیرونی از نوع خشک خودایستا

مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) قسمت اول: کلیات کیفیت برق تحویلی به مشترکین

مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) – قسمت دوم: حدود مجاز هارمونیک

مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) – قسمت سوم: فلش (افتادگی ولتاژ) و قطعی ولتاژ

مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) – قسمت چهارم: تغییر ولتاژ و فرکانس

مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) – قسمت پنجم: پدیده های گذرا

مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) – قسمت ششم : زمین کردن

مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) – قسمت هفتم: مشخصات فنی وسایل اندازه گیری و معیارهای انتخاب آنها

مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) – قسمت هشتم: دستورالعمل اندازه گیری کیفیت برق، بازرسی و اطمینان از کیفیت آن

مشخصات فنی کلیدخانه های تمام بسته با عایق گازی

استاندارد یراق آلات 63 و 133 کیلوولت (جلد اول معیارهای طراحی و جزییات محاسبات جهت انتخاب یراق آلات)

استاندارد یراق آلات 63 و 133 کیلوولت (جلد دوم مشخصات فنی یراق آلات به فارسی و انگلیسی مشخصات فنی مواد و نقشه ها)

استاندارد یراق آلات خطوط 400 کیلوولت ایران

مشخصات استاندارد برای ترانسفورماتورهای قدرت 63/230 کیلوولت

استاندارد ترانسهای اندازه گیری ولتاژ از 63 تا 400 کلو ولت (مشخصات فنی)

استاندراد ترانسفورماتورهای اندازه گیر جریان

ترانسفورماتورهای قدرت 20/63/230 کیلوولت

ترانسفورماتورهای قدرت (20) 33/132/230 کیلوولت

استاندارد ترانسفورماتورهای جریان گازی

استاندارد پستهای 20/63 کیلو ولت راهنمای کاربرد

استاندارد پستهای 20/63 کیلو ولت نقشه ها

استاندارد پستهای 20/63 کیلو ولت معیارها، استانداردها و جداول طراحی

استاندارد پستهای 20/63 کیلو ولت طرح مشخصات عمومی پست ها

استاندارد حدود مجاز هارمونیک در سیستم برق ایران

استاندارد ترانسفورماتور های ولتاژ نوع رزینی خودایستا

استاندارد ترانسفورماتور ولتاژ اندوکتیو نوع گازی (SF6) خود ایستا

استاندارد یراق آلات خطوط 230 کیلوولت ایران (جلد اول: کلیات و محاسبات مکانیکی)

استاندارد یراق آلات خطوط 230 کیلو ولت ایران – مشخصات فنی و نقشه ها

استاندارد داینترفیس پستهای (33) 20/132 کیلو ولت با سیستم های دیسپاچنیگ

استاندارد طرح های پایه برای پست های چند طبقه فوق توزیع مورد استفاده در شبکه داخل شهری

استاندارد طرح پست های فوق توزیع فیوزدار و کم کلید – جلد دوم –  شناسایی و ارزیابی گزینه ها

استاندارد طرح پست های فوق توزیع فیوزدار و کم کلید – جلد سوم – راهنمای کاربرد

استاندارد سیستم و تابلوهای کنترل پست های 63 و 132 کیلو ولت

استاندارد تله های موج سطح ولتاژ 63 و 132 کیلو ولت

استاندارد برقگیرهای اکسید فلز برای سیستم با ولتاژهای نامی 63، 66، 132 کیلو ولت

استاندارد پست های فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی

 استاندارد شینه افزار پستها ی 63 و 132 کیلوولت

استاندارد پست های (34) 20/132 کیلوولت معمولی - نقشه های الکتریکی - بخش اول

استاندارد پست های (34) 20/132 کیلوولت معمولی - نقشه های الکتریکی - بخش دوم

استاندارد پست های (34) 20/132 کیلوولت معمولی - نقشه های الکتریکی - بخش سوم

استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی – طرح استقرار فیزیکی تجهیزات پست

استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی – پست های فوق توزیع کات اوت فیوزی

استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی – دیاگرام های تک خطی و شینه بندی

استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی حفاظت رله ای – بخش اول

استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی حفاظت رله ای – بخش دوم

استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی –  مبانی شبکه زمین
42 استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی – برنامه کامپیوتری شبکه زمین
43  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی – محاسبه شبکه زمین
44  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی – خازن های موازی
45 استاندارد سیستم تجهیزات حفاظتی پست های 63 و 132 کیلو ولت
46  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی – بخش ساختمانی و تاسیساتی
47  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – مشخصات فنی ساختمانی و تاسیساتی
48  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی – شینه افزار (مقره ها)
49  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – پیشگفتار – اهداف، توانایی ها، محدودیت ها و سازمان مدارک
50  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی – سیستم های تغذیه داخلی
51  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی – دیزل ژنراتور
52  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی – کابل ها
53  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی – باتریها
1-54  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – مشخصات و جداول فنی ترانسفورماتور – بخش 1
2-54  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – مشخصات و جداول فنی ترانسفورماتور – بخش2
1-55  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – هماهنگی عایقی برقگیرها – بخش 1
2-55  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – هماهنگی عایقی برقگیرها – بخش 2
3-55  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – هماهنگی عایقی برقگیرها – بخش 3
4-55  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – هماهنگی عایقی برقگیرها – بخش 4
1- 56 استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – نقشه های ساختمانی – بخش 1
2-56  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – نقشه های ساختمانی – بخش 2
1-57  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی – ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی – بخش 1
2-57  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی – ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی – بخش 2
58 استاندارد طراحی بهینه پستهای 230 و 400 کیلووات – مشخصات مقره ها
59 استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی – تله خط (تله موج)
1-61 استاندارد پست های (33) 20/132 کیلوولت معمولی – جداول فنی تجهیزات سوئیچگیر – بخش 1
2-61 استاندارد پست های (33) 20/132 کیلوولت معمولی – جداول فنی تجهیزات سوئیچگیر – بخش 2
3-61 استاندارد پست های (33) 20/132 کیلوولت معمولی – جداول فنی تجهیزات سوئیچگیر – بخش 3
62 استانداردهای پست های (33) 20/132 کیلوولت معمولی – فهرست مقادیر تجهیزات سوئیچینگ و فهرست مقادیر ترانسفورماتورها
1-63 استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی – مقایسه سازه های بتنی و فلزی – بخش 1
2-63  استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستورالعمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی – مقایسه سازه های بتنی و فلزی – بخش 2
64 استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی – مجموعه دستور العمل ها و جزوات راهنمای تفصیلی – بارگذاری مکانیکی سازه ها
66 استاندارد ترانسفورماتورهای مصرف داخلی پستهای فشار قوی و نیروگاه ها
67 استاندارد سیستم تغذیه جریان مستقیم (LVDC)  ایستگاه های فوق توزیع 20/63 و 20/132 کیلوولت
68 دستورالعمل فنی و اجرایی زمین شناسی مسیر خطوط انتقال نیرو
69 استاندارد بهنیه پست های 230 و 400 کیلو ولت – مشخصات فنی و عمومی
70 استاندارد طراحی بهینه پستهای 230 و 400 کیلوولت – معیارهای طراحی و مهندسی انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ خازنی
71 استاندارد طراحی بهینه پستهای 230 و 400 کیلوولت – مشخصات فنی ترانسفورماتور ولتاژ خازنی
74 استاندارد جامع مهندسی و طراحی خطوط انتقال نیروی برق ایران – دستورالعمل تنظیم ولتاژ (رگولاسیون) خطوط انتقال نیروی برق
75 استاندارد جامع مهندسی و طراحی خطوط انتقال نیروی ایران – آیین نامه تهیه منحنی کاربردی برج های خطوط انتقال نیرو
76 استاندارد طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلو ولت – مشخصات فنی دیزل ژنراتور اضطراری
80  استاندارد طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلو ولت – مشخصات فنی سکسیونر و تیغه های زمین
89 استاندارد طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلو ولت – مشخصات فنی حفاظت از صاعقه
90 استاندارد طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلو ولت – معیارهای طراحی و مهندسی سیستم حفاظت از صاعقه
93  استاندارد طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلو ولت – معیارهای طراحی و مهندسی انتخاب موج گیر و تجهیزات کوپلینگ
94 استاندارد طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلو ولت – مشخصات فنی موج گیر و تجهیزات کوپلینگ
96 استاندارد طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلو ولت – معیارهای طراحی و مهندسی انتخاب ترانسفورماتور زمین - کمکی
97 استاندارد طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلو ولت – ترانسفورماتور زمین - کمکی
98 استاندارد اینترفیس ایستگاه های 230 و 400 کیلو ولت انتقال با سیستم های دیسپاچینگ – مشخصات فنی تجهیزات اینترفیس
99 استاندارد طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلو ولت – مشخصات فنی ترانسفورماتور قدرت
100     استاندارد طراحی بهینه پستهای 230 و 400 کیلوولت (معیارهای طراحی و مهندسی انتخاب ترانسفورماتور قدرت
101    آیین نامه و استاندارد بارگذاری برجهای خطوط انتقال نیرو
102     آیین نامه و استاندارد انتخاب زنجیره مقره و یراق آلات خطوط هوایی انتقال انرژی
103    استاندارد طراحی بهینه پستهای 230 و 400 کیلو ولت
104    استاندارد هادیهای خطوط انتقال نیرو
105 استاندارد کابل های کنترل ایستگاه های فشار قوی
106 استاندارد طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلو ولت (معیارهای طراحی و مهندسی آرایش تک خطی)
107 استاندارد طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلو ولت (معیارهای طراحی و مهندسی معماری و الکتریکی ساختمان دیزلخانه)
108 استاندارد طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلو ولت (معیارهای طراحی و مهندسی معماری و الکتریکی ساختمان کنترل)
109 استاندارد طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلو ولت (معیارهای طراحی و مهندسی انتخاب کلید قدرت)
110 استاندارد طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلو ولت (مشخصات فنی ترانسفورماتور جریان)
111 استاندارد طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلو ولت (مشخصات فنی کلید قدرت)
112 استاندارد طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلو ولت (معیارهای طراحی و مهندسی ترانسفورماتور جریان)

 

 

آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها

 

 

آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها